Co je to psychoterapie?

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, tedy prostředky komunikační a vztahové povahy. K psychologickým prostředkům patří slova, rozhovor, neverbální chování, podněcování emocí, vytvoření terapeutického vztahu, sugesce, učení apod. Psychoterapie probíhá jako strukturovaná a vědecky podložená interakce mezi terapeutem a klientem, v průběhu které dochází ke změnám v prožívání a chování klienta. Psychoterapie rozšiřuje a prohlubuje sebepoznání, vede k omezení sebezničujícího chování, k účinnému zvládání problémů, konfliktů a životních úkolů. Má pomáhat klientům lépe se přizpůsobovat životním situacím, získat náhled (porozumění souvislostem a neuvědomovaným motivům), zažít korektivní emoční zkušenost, získat nové informace, učit se chybějícím sociálním dovednostem. Psychoterapie má vést k pocitům sebeuplatnění a seberealizace, k uskutečňování vlastních možností a k naplňování životního smyslu, k pocitu vyrovnanosti a spokojenosti a tím i k celkovému zvýšení kvality klientova života.

Gestalt terapie

Gestalt terapie se řadí k nejvýznamnějším proudům humanistické psychoterapie. Vychází z mnoha filozofických a psychologických zdrojů. Zaměřuje se na aktuální prožívání, uvědomování si svých pocitů a jejich vyjadřování, na situaci teď a tady. Obecným cílem je znovuobjevení a podpora vnitřních zdrojů, které máme každý v sobě v různé podobě. Psychoterapeut vytváří podpůrné prostředí, zdůrazňuje potřeby klienta a pomáhá k jejich uvědomění. Hlavním obsahem společné práce je to, co “přináší” klient jako svůj problém, to, o čem chce mluvit, co ho trápí. Terapeut toto s ním sdílí, vede ho, reflektuje to, co vidí, slyší, to, co sám v tu chvíli s klientem prožívá. Převažující formou je dialog, ale někdy se využívají i některé techniky - např. přehrávání, “prázdná židle”, práce s “podosobnostmi”…
Rozhodnutí se k práci na sobě obnáší ochotu otevírat se a konfrontovat se i s věcmi (fakty, pocity), které nemusí být příjemné, ale jejichž objevení, znovuprožití a zpracování může pomoci k znovuobnovení duševní rovnováhy či zlepšení kvality života. Gestalt terapie směřuje k osvobození od svazujících stereotypů založených na neukončených záležitostech a vede k rozvoji zanedbaných lidských možností.

Více na stránkách Institutu pro Gestalt terapii.